Print

Investicije

 

POSLOVNI PLANOVI


Poslovni planovi pomažu Vam postaviti i definirati Vaše ciljeve, odnosno kako biste iste realizirali na što lakši i produktivniji način. Nakon što su ciljevi definirani tada ih moramo rasporediti u potrebne korake kako bismo do njih i došli te ih ostvarili na što kvalitetniji i profitabilniji način.

INVESTICIJSKA STUDIJA

Investicijska studija je dokument kojim poduzetnik ili neki drugi poslovni subjekt detaljno dokazuje ekonomsku opravdanost ulaganja u određenu investiciju. Ona mora biti kvalitetno i odgovorno napravljen dokument koji će služiti kao osnovica za pažljivo razmatranje projekta, odnosno je li opravdano i realno pristupiti realizaciji ideje. Investicijska studija sadržava informacijsku osnovicu vezanu uz analizu tržišta, tehnološko-tehničku, lokacijsku i organizacijsku, te ekonomsko-financijsku analizu s ocjenom uspješnosti i prihvatljivosti investicijskog projekta za izvedbu.
Najveću potrebu za izradom investicijskih studija imaju upravo poduzetnici kada to od njih traži investitor ili banka (kao kreditor). Investitori i banke se moraju uvjeriti u opravdanost ulaganja, tj. investicije ili odobravanja kredita. Međutim, ozbiljan bi poduzetnik prije svega trebao izraditi studiju isplativosti, a zatim, ako je projekt isplativ, i investicijsku studiju.

Poslovni plan i investicijska studija nisu isto: investicijska studija se sastavlja na početku ulaganja u materijalnu ili tehnološku (imovinsku), sirovinsku, obrazovnu ili neku drugu osnovu rada poduzetnika. Investicijska studija će obuhvatiti i dio plana poslovanja tvrtke, i to koncentriran na učinke promatrane investicije na poslovanje poduzetnika. Poslovni plan će obuhvaćati sve investicije i dati sveobuhvatni pregled.

STUDIJA ISPLATIVOSTI   

Ako želimo pokrenuti neki projekt a nismo sigurni je li ekonomski isplativ, tada ćemo prije početka projekta izraditi studiju isplativosti (eng. feasibility study), koja treba odgovoriti na ključno pitanje: je li projekt ekonomski opravdan?

Studija isplativosti izrađuje se prije izrade investicijske studije, treba pokrivati tri ključna područja i odgovoriti na sljedeća pitanja:
•    tržišni aspekt: postoji li potražnja za proizvodima koje želimo proizvoditi i koliko bi iznosio naš tržišni udio
•    tehnički, tehnološki i organizacijski aspekt: kakve proizvodne pogone, sirovine, organizaciju i ljude trebamo za proizvodnju, odnosno pružanje usluga (u slučaju uslužne djelatnosti)
•    financijski aspekt: temeljem utvrđenog tržišnog udjela i utvrđenih tehničko-tehnološko-organizacijskih aspekata možemo grubo projicirati performanse i financijski položaj projekta i utvrditi je li isplativ. Ako jest, navedeni podaci i pretpostavke trebaju se proširiti u investicijskoj studiji.

SADRŽAJ INVESTICIJSKE STUDIJE

UVOD

1. INFORMACIJE O PODUZETNIKU - INVESTITORU

1.1. Menadžment poduzeća (životopisi)

2. PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA

3. ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA

3.1. Kriteriji programa po kojima se investicija financira i osigurava garancija
3.2. Odluka menadžmenta o restrukturiranju i novom ulaganju
3.3. Bilanca stanja
3.4. Račun dobiti i gubitka
3.5. Pokazatelji poslovanja
    

4. FINANCIJSKO RESTRUKTURIRANJE

4.1. Ispunjavanja preduvjeta po programu HBOR-a
4.2. Kapitalni zahtjev
4.3. Ročna neusklađenost
4.4. Izvori financiranja financijskog restrukturiranja
4.5. Otplatni plan dugoročnog kredita za financijsko restrukturiranje
4.6. Efekti financijskog restrukturiranja
4.7. Instrumenti osiguranja otplate kredita
4.8. Zaključak

5. ULAGANJE U NOVU TEHNOLOGIJU - OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI

5.1. Opis ulaganja
5.2. Predračunska vrijednost investicije u nove tehnologije
5.3. Pozicioniranje tvrtke u djelatnosti
5.4. Razvojne mogućnosti nakon financijskog restrukturiranja

6. ANALIZA TRŽIŠTA PRODAJE I NABAVE                 

6.1. Tržište prodaje
6.2. Tržište nabave                            
6.3. Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda

7. STRUKTURA ZAPOSLENIH, PLAĆE I NAKNADE         

7.1. Potreban broj radnika po KV strukturi                 
7.2. Proračun plaća i otpremnina

8. TEHNIČKO - TEHNOLOŠKA ANALIZA PROGRAMA         

8.1. Struktura ulaganja u objekte                        
8.2. Kavezne baterije     
8.3. Specifikacija troškova izgradnje
8.4. Općenito o investitoru i stanju tehnologije    
8.5. Izbor tehnologije - proizvodnog procesa i pravna legislativa
8.6. Organizacija proizvodnje
8.7. Nabavka potrebnih sirovina
8.8. Proizvodi
8.9. Poluproizvodi
8.10. Kapaciteti proizvodnje nakon ulaganja sa novom opremom.
  8.10.1. Tehnološki pokazatelji i kapacitet nakon obnove.
  8.10.2. Cijene pojedinih artikala
  8.10.3. Redovno i investicijsko održavanje
  8.10.4. Opskrba strujom i vodom

9. ANALIZA LOKACIJE                             
    
10. ZAŠTITA OKOLIŠA                             

11. DINAMIKA REALIZACIJE PROGRAMA                 

12. EKONOMSKO - FINANCIJSKA ANALIZA                 

12.1. Rekapitulacija ulaganja                        
12.2. Rekapitulacija ulaganja na razini poduzeća
12.3. Izvori financiranja i otplatni plan                
12.4. Izvori financiranja ukupne imovine poduzeća
  12.4.1. Obračun kreditnih obveza    
12.5. Obračun amortizacije
12.6. Ulaganje u obrtna sredstva
12.7. Projekcija ukupnog prihoda i projektirani rashodi poslovanja za eksploatacijski vijek projekta
  12.7.1. Projekcija računa dobiti i gubitka - tablica
    
13. FINANCIJSKO - TRŽIŠNA OCJENA PROJEKTA   

13.1. Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta            
13.2. Projekcija bilance stanja        
  13.2.1. Projekcija bilance stanja - aktiva
  13.2.2. Projekcija bilance stanja - pasiva
13.3. Dinamička ocjena             
  13.3.1. Ekonomski tijek projekta                 
  13.3.1. Ekonomski tijek projekta - tablica
  13.3.2. Metoda razdoblja povrata ulaganja         
  13.3.3. Metoda neto sadašnje vrijednosti
  13.3.4. Metoda relativne sadašnje vrijednosti         
  13.3.5. Metoda interne stope rentabilnosti         
13.4. Ocjena likvidnosti                         
  13.4.1. Financijski tijek projekta - tablica            

14. ANALIZA OSJETLJIVOSTI PROJEKTA                 

14.1. Dinamička analiza osjetljivosti projekta             
  14.1.1. Bilanca dobiti i gubitka - analiza osjetljivosti
  prva pretpostavka - tablica
  14.1.2. Ekonomski tijek - analiza osjetljivosti
  prva pretpostavka - tablica
  14.1.3. Financijski tijek - analiza osjetljivosti
  prva pretpostavka - tablica
  14.1.4. Bilanca dobiti i gubitka - analiza osjetljivosti
  druga pretpostavka - tablica
  14.1.5. Ekonomski tijek - analiza osjetljivosti
  druga pretpostavka - tablica
  14.1.6. Financijski tijek - analiza osjetljivosti
  druga pretpostavka - tablica
                    
15. ZAKLJUČAK    


OGLEDNI PRIMJER PRED-INVESTICIJSKE STUDIJE          PRED-INVESTICIJSKA STUDIJA

          FINANCIJSKO RESTRUKTURIRANJE I NOVO ULAGANJE


                                           FINANCIJSKO RESTRUKTURIRANJE OBVEZA     

1.  Tvrtka je iz kratkoročnih izvora financirala dugotrajnu materijalnu imovinu i dugotrajnu financijsku imovinu, zbog toga je nastao debalans između dugotrajne materijalne imovine u aktivi i dugoročnih izvora u pasivi.

2.  Kratkoročni izvori u pasivi su dospijeli u cijelosti u iznosu od 50.000.000 kn, a protok sredstava (cash flow) u 2008. godini je 25.000.000 kn. Dakle, nema kapaciteta za povrat kratkoročnih kredita koji dospijevaju.

3.  Kad se tvrtka financijski restrukturira sa kratkoročnih u dugoročne izvore na deset godina, godišnje obveze po glavnici će iznositi 5.000.000 kn. Dakle, postoji kreditni potencijal za obveze koje su do sada stvorene i koje će po restrukturiranju biti prihvaćene.   

4.  Stečeni su svi elementi za kreditiranje programa financijskog restrukturiranja.

5.  Iznos za restrukturiranje:

•    Dugoročni izvor ------------------ 50.000.000 kn Poslovna banka – HBOR, kredit za restrukturiranje.
•    Kratkoročni izvor ----------------- 50.000.000 kn, izvori koji se trebaju vratiti vjerovnicima jer im je dospijeće isteklo.

6.  Donijeta je odluka od menadžmenta tvrtke da se uđe u postupak financijskog rekonstrukturiranja sa:  
•    Poslovnom bankom «-----------»
•    Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak «HBOR»
•    Revizijskom tvrtkom «--------» D.O.O.
•    Konzalting tvrtkom «---------» D.O.O.

INSTRUMENT OSIGURANJA:

1.  Primarno iz poslovanja.

2.  Primjereni instrument = vjerovništvo na nekretnini, vlastitim ulaganjima od 30.000.000 kn sa procjenom ovlaštenog sudskog vještaka za postojeće i planirano ulaganje iznosi 80.000.000 kn. U odnosu na 50.000.000 kreditnog zaduženja je odnos 1,6:1 – prihvatljivo sa stajališta kreditnog rizika.

3.  Ostali instrumenti po zahtjevu poslovne banke.


SAŽETAK REZULTATA POSLOVANJA ZA ------.

Ukupni prihod

-------

XXXXXX

Ukupni rashodi

-------

XXXXXX

Bruto dobit

-------

YYYYY

Amortizacija

-------

YYYYY

Dugotrajna materijalna + fin. imovina

-------

AAAAAA

Kapital + dugoročne obveze

-------

manje

Koef. dugotrajne fin. stabilnosti

-------

0,7- neprihvatljivo

Kratkotrajna imovina + kratkoročna fin. imovina

-------

KKKKKKK

Kratkoročne obveze

-------

velike

Koeficijent tekuće likvidnosti

-------

0,4-neprihvatljivo

Učešće kapitala u pasivi

-------

35%-optimalno

Prosječan broj zaposlenih

-------

pada

 

SAŽETAK POSLOVANJA NAKON FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

Ukupni prihod

-------

nepromijenjen

Ukupni rashodi

-------

nepromijenjeni

Bruto dobit

-------

nepromijenjeni

Amortizacija

-------

nepromijenjena

Dugotrajna materijalna + fin. imovina

-------

nepromijenjeno

Kapital + dugoročne obveze

-------

povećanje

Koef. dugotrajne fin. stabilnosti

-------

1,3 prihvatljiv

Kratkotrajna imovina + kratkoročna fin. imovina

-------

nepromijenjeno

Kratkoročne obveze

-------

smanjuju se

Koeficijent tekuće likvidnosti

-------

1,3 prihvatljiv

Učešće kapitala u pasivi

-------

nepromijenjeno

Prosječan broj zaposlenih

-------

raste

Prikazani ekonomski agregati iz kojih su izračunati pokazatelji, ukazuju na nužnost financijskog restrukturiranja tvrtke, kako je predloženo.


EKONOMETRIJA D.O.O.
KONZULTANT:

Kontakt podaci

EKONOMETRIJA d.o.o.

Trnjanska cesta 45 (u dvorištu)

10000 Zagreb

tel: +385(01)7980 190

fax: +385(01)7980 191

mob: +385(0)92 287 3739

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.